นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ผู้ใช้บริการแต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด คือการได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ ดังนั้น บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด
ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ได้เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ตรวจสอบอัตราต่างๆ ของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจาก บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด

บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด อาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด

บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัดอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ใช้บริการที่มีบัญชีอยู่กับ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัดนั้น บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัดอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดย บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้บริการของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หาก บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้ใช้บริการแก่ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด แล้ว บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด จะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายัง บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด แล้ว บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้บริการและ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด หรือ
2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด

อาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้
บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด หรือเข้ามาดำเนินการในนามของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาส บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดผู้ใช้บริการใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีผู้ใช้บริการใหม่กับ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด สงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัดมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงินของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย