เงื่อนไขและข้อตกลง การใช้บริการ

1. เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป
ผู้ใช้รับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ www.linestopup.com (ต่อไปจะเรียกว่าเว็บไซต์) เป็นอย่างดีแล้ว อนึ่ง บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ ดังกล่าวขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก
2.1 บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเว๊บไซต์ และช่องทาง LINE Chat ได้
2.2 การลงทะเบียนใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างถูกต้อง และตรงต่อความเป็นจริง
2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไขข้อมูลที่ให้ไว้ในข้อ 2.2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
2.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียว
2.5 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของสมาชิกเต็มจำนวน
2.6 บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากบริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด พบการกระทำ ดังต่อไปนี้
- ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อ 2.2 รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
- ผู้ใช้บริการใช้สิทธิของการเป็นสมาชิก กระทำการไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานที่มีเจตนาทุจริต

3. การจำกัดความรับผิด
3.1 เนื้อหา ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา (หมายถึง ข้อความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ใดๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด และบริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.2 ระบบการให้บริการ
ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหรือหรือทั้งหมดของเว็บไซต์

4. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซท์อื่น ๆ
เว็บไซต์ www.linestopup.com มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ดังนั้น บริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด ขอปฏิเสธความผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือกิจกรรมในเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. สิทธิส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้ลงทะเบียนขอเป็นสมาชิก จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทไลน์ ท๊อปอัพ เทคโนโลยีจำกัด